گزیده > ایده هائی برای کارآفرینی و اشتغال

ایده هائی برای کارآفرینی و اشتغال اشتغال

اشتغال افراد دارای معلولیت در پروژه تولیدات سفالی

شیگاراکی  روستایی در استان شیگا ، شرق کیوتو است که در یک پروژه یکپارچه سازی ( فراگیرسازی) زمینه های مناسبی را برای اشتغال افراد دارای معلولیت در ...

ادامه  1400/07/21