گزیده > رویدادهای خارجی

رویدادهای خارجی جشنواره

جشنواره هنر و فرهنگ افراد دارای معلولیت در ژاپن برگزار شد

Art Brut* Creation Nippon  جشنواره هنر و فرهنگ افراد دارای معلولیت در ژاپن برگزار شد .   جشنواره ای فرهنگی برای گسترش ایده "انسانیت ...

ادامه  1400/07/07