گزیده > نام آوران

نام آوران خارجی

​کسی جز خودم نتوانست زیبائی درونی مرا کشف کند

  ​کسی جز خودم نتوانست زیبائی درونی مرا  کشف کند فريدا کالو (۱۹۰۷-۱۹۵۴) نقاش مکزيکی، با  نگاهی یگانه به اعماق وجود انسان و سب...

ادامه  1399/07/07