گزیده > این هفته با ...

این هفته با ...

مهرداد با نقاشی آرام می شود ، معنا پیدا می کند

مهرداد حسن آبادی ( 30 سال ) اختلال طیف اتیسم  + ذهنی خواهر مهرداد  می گوید : علاقه مندی مهرداد به نقاشی از کودکی برایمان مشخص شد . در آن ز...

ادامه  1400/04/31