فرم عضویت افراد دارای معلولیت فعال در زمینه هنرهای تجسمی

انجمن هنرهای تجسمی معلولان ایران ، در حال شناسائی توانائی های هنری افراد جامعه هدف خود است . بدیهی است که  با گردآوری و تکمیل این اطلاعات ما قادر خواهیم بود ضمن معرفی سوابق هنری شما  در وب سایت رسمی انجمن ،   برنامه ریزی های لازم در این زمینه را انجام دهیم . 
مشخصات
زمینه فعالیت هنری
بارگذاری مدارک
بارگذاری فایل از کامپیوتر
بارگذاری فایل از کامپیوتر
بارگذاری فایل از کامپیوتر
بارگذاری فایل از کامپیوتر