جامعه هدف انجمن هنرهای تجسمی معلولان ایران ، افراد دارای نیازهای ویژه و خانواده های آنان هستند .
این افراد شامل:
  • افراد  دارای معلولیت
  1. جسمی حرکتی
  2. حسی
  3. ذهنی
  4. طیف اتیسم 
  • سالمندان
  • بیماران اعصاب و روان
  • خانواده افراد دارای نیاز ویژه
  • مربیان هنری مراکز توانبخشی
و دیگر افراد جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور